Fermer / Cerrar / Close Informations Informaciones Télécharger / Telecargar
=01

=02

Ascatitla

=03

1168 1 [tecpatl]

Colhuacan

matlatzinca

tepaneca

[c]hichimeca

mal/linalca

cui/tlahuaca

xoch/millca

Chalca

huex/xotzinca

tecpaneca

tlacochcal[ca]

=04

1169 2 [calli], 1170 3 [tochtli]

tepemaxalco

ymauh

=

1171 4 [acatl], 1172 5 [tecpatl], 1173 6 [calli], 1174 7 [tochtli], 1175 8 [acatl], 1176 9 [tecpatl], 1177 10 [calli], 1178 11 [tochtli]

tepetla

texcallco

cuauhtla

Chicomostoc

ymauh

hom camixpollo quetepetla cuauhtla // texcallco ‡an cani neneca mexica

quimamainteo

Omca motetzahui/que nauhxihui/tl Onca quissaiassin // tocoian yntl/aca cuitlaxcolli petlatl onca // quincauh ynteuh

=06

1179 12 [acatl], 1180 13 [tecpatl]

1181 1 [calli], 1182 2 [tochtli]

1183 3 [acatl], 1184 4 [tecpatl], 1185 5 [calli]

1186 6 [tochtli], 1187 7 [acatl], 1188 8 [tecpatl], 1189 9 [calli], 1190 10 [tochtli], 1191 11 [acatl], 1192 12 [tecpatl], 1193 13 [calli], 1194 1 [tochtli]

motlallico huixachitlan // in mexica

huacaltepec / motlallico // mexica

coh/huatepec

x¡uhcohuatl / oncatemoc

cohuatlycamac mo // tlallicomex[i]{ca}

otlica in // pantlaioh // huac yeilhiu // tlamotlanes yhuan auh // yohual yc tlanes citlalli

tlatlamacaz que in mex¡ca

=07

1195 2 [acatl], 1196 3 [tecpatl], 1197 4 [calli], 1198 5 [tochtli], 1199 6 [acatl]

1200 7 [tecpatl], 1201 8 [calli], 1202, 9 [tochtli], 1203 10 [acatl], 1204 11 [tecpatl], 1205 12 [calli], 1206 13 [tochtli], 1207 1 [acatl], 1208 2 [tecpatl], 1209 3 [calli]

1210 4 [tochtli], 1211 5 [acatl], 1212 6 [tecpatl], 1213 7 [calli], 1214 8 [tochtli], 1215 9 [acatl], 1216 10 [tecpatl], 1217 11 [calli], 1218 12 [tochtli], 1219 13 [acatl], 1220 1 [tecpatl], 1221 2 [calli], 1222 3 [tochtli], 1223 4 [acatl], 1224 5 [tecpatl], 1225 6 [calli], 1226 7 [tochtli], 1227 8 [acatl], 1228 9 [tecpatl], 1229 10 [calli]

xiuhcococanin // pantle / quiauh

 

tescatepec motlallico mex[i]{ca}

tollan motlallico in mex¡ca

huehuetoca motlallico mex¡ca

=08

1230 11 [tochtli], 1231 12 [acatl], 1232 13 [tecpatl], 1233 1 [calli], 1234 2 [tochtli], 1235 3 [acatl], 1236 4 [tecpatl]

1237 5 [calli], 1238 6 [tochtli], 1239 7 [acatl], 1240 8 [tecpatl], 1241 9 [calli], 1242 10 [tochtli], 1243 11 [acatl], 1244 12 [tecpatl]

1245 13 [calli], 1246 1 [tochtli], 1247 2 [acatl], 1248 3 [tecpatl]

1249 4 [calli], 1250 5 [tochtli], 1251 6 [acatl]

1252 7 [tecpatl], 1253 8 [calli], 1254 9 [tochtli], 1255 10 [acatl], 1256 11 [tecpatl], 1257 12 [calli], 1258 13 [tochtli], 1259 1 [acatl]

xaltoca motlallico yn mex¡ca

honcatlachix tiuh yn ma // aquistepetl onpaquihu¡ca // mex[i]{ca}

Apascomo tlalli//co in mexica

tzonpanco on caqu¡‡o // ‡oque yntzonteco

huitzillopochtli

Mex¡can

tlemaco motlallico in mex¡ca

 

=09

1260 2 [tecpatl], 1261 3 [calli], 1263 4 [tochtli], 1264 5 [tecpatl]

1265 7 [calli], 1266 8 [tochtli], 1267 9 [acatl]

1268 10 [tecpatl], 1269 11 [calli], 1270 12 [tochtli]

1271 13 [acatl], 1272 1 [tecpatl], 1273 2 [calli], 1274 3 [tochtli], 1275 4 [acatl], 1276 5 [tecpatl], 1277 6 [calli], 1278 7 [tochtli], 1279 8 [acatl], 1280 9 [tecpatl], 1281 10 [calli], 1282 11 [tochtli], 1283 12 [acatl], 1284 13 [tecpatl], 1285 1 [calli], 1286 2 [tochtli], 1287 3 [acatl], 1288 4 [tecpatl], 1289 5 [calli], 1290 6 [tochtli], 1291 7 [acatl], 1292 8 [tecpatl]

1293 9 [calli], 1294 10 [tochtli]

1295 11 [acatl], 1296 12 [tecpatl], 1297 13 [calli], 1298 1 [tochtli], 1299 2 [acatl]

1300 3 [tecpatl], 1301 4 [calli], 1302 5 [tochtli]

Pantitla motla//llico mexica

topetlac motlallico mex¡ca

Omcatza / tza¡ain na//caio yn / mex[i]{ca}

tecpaiocamotlallicomex[i]{ca}

yohualltecan

in mexica

Tepetzinco

Eecatepec motlallico in mexica

in patlallo llin mex[i]{ca}

A[ca]lhuacan motlallico in mexica

ten/aiocantepetl

 

=10

1303 6 [acatl], 1304 7 [tecpatl], 1305 8 [calli], 1306 9 [tochtli], 1307 10 [acatl], 1308 11 [tecpatl], 1309 12 [calli], 1310 13 [tochtli], 1311 1 [acatl], 1312 2 [tecpatl], 1313 3 [calli], 1314 4 [tochtli], 1315 5 [acatl], 1316 6 [tecpatl]

1317 7 [calli], 1318 8 [tochtli], 1319 9 [acatl], 1320 10 [tecpatl], 1321 11 [calli], 1322 12 [tochtli], 1323 13 [acatl], 1324 1 [tecpatl], 1325 2 [calli], 1326 3 [tochtli], 1327 4 [acatl], 1328 5 [tecpatl], 1329 6 [calli], 1330 7 [tochtli], 1331 8 [acatl]

Mex¡ca

uitzilih/huitzin m/otlallico chapoltepec

coiohuaca[n]

Chapoltepec

mexica

mex¡ca

mex¡ca

xaltoca/meca

Acocolco motlallico honcatemactlanque // mex¡ca atlaqui nemilltiquen au conpa // huiloq[u]e

huitzillihuitz¡n

Xiuhch/imalli macoc // huitzi/llihuitzin // ihua xiutilmatli

mex¡ca

ascapotzalca

oncamique¡n // mexica

xalto[ca] mexica mexica colhuaque mex[i]{ca} mex[i]{ca} tepaneca

chalca

colhuaque

chimalxoch

tospanxoch

huitzilihui

xaltocameca

ichpoch / huan hui/tzilli/huitzi / huicoque Xalto/can quin ma/matiaque ¡n // chimal/laxoch yhuƒnn tozpan/xoch ymome/xtin hui/coq[u]e ynipilhuaùùù

 

 

=11

1332 9 [tecpatl], 1333 10 [calli], 1334 11 [tochtli], 1335 12 [acatl], 1336 13 [tecpatl], 1337 1 [calli], 1338 2 [tochtli], 1339 3 [acatl], 1340 4 [tecpatl], 1341 5 [calli], 1342 6 [tochtli], 1343 7 [acatl], 1344 8 [tecpatl], 1345 9 [calli], 1346 10 [tochtli], 1347 11 [acatl], 1348 12 [tecpatl], 1349 13 [calli], 1350 1 [tochtli], 1351 2 [acatl], 1352 3 [tecpatl], 1353 5 [calli]

Chalchiuhtlato // nall

tellitl

cocoxtli

mex¡ca

colhuaq[u]e

monamique

xochmillca

acamapich

onca mique maltique xochmillca

huitzillihui

tospƒnnxoch

Chimalaxoch

omca mique yxpƒnn // cihuacohuatl colhua//can in mex¡ca

mex¡ca

xochmillca

ti‡aapan

maltique xochmill//ca inic polhiuh//que nauh tecpa//tin

Colhuaquetetoca

mexica // tlatlamacasque

huehuetl

acatzintitla

Comtitla honoca in mexica honca nauhxiuhtique mo xinachoq/ue mo pilhuatiaia yhuan onca motetlaquehuicocol//huaque y tlatocauh cocoxtli y nicuac moiaochiuhque xochmillca cassan cuauhticaapan chocholotiaque yn mexica ytz maitl yctepeuhque // mexica

hualchimal // panoque in mexica // amoxtliqui moquentique // ycuac quihualtotocaq[u]e

 

=12

1354 5 [tochtli], 1355 6 [acatl], 1356 7 [tecpatl], 1357 8 [calli], 1358 9 [tochtli], 1359 10 [acatl], 1360 11 [tecpatl], 1361 12 [calli], 1362 13 [tochtli], 1363 1 [acatl], 1364 2 [tecpatl], 1365 3 [calli], 1366 4 [tochtli], 1367 5 [acatl], 1368 6 [tecpatl], 1369 7 [calli], 1370 8 [tochtli], 1371 9 [acatl], 1372 10 [tecpatl], 1373 11 [calli], 1374 12 [tochtli], 1375 13 [acatl], 1376 1 [tecpatl], 1377 2 [calli], 1378 3 [tochtli],, 1379 4 [acatl], 1380 5 [tecpatl], 1381 6 [calli]

miquisteuctli

hualachieca tzatzitepetl inonpa itztihui

cohuatlychan

mexica

yctlatlama¡a

Nexticpac

temascaltitlan

mexicatzinco

ictlatlamai{a}

Ystacallco

mixiuhcan

 

=13

=14

12 tecpa//tl mic tecoco//moc

onmotla//li max//ton

=15

5 tochiin mic maxtlato

=16

=17

=18

Chalco atenco

acolman

Chalca

=19

=20

=21

=22

=23

=24

=25

=26

=27

=28

=29

 

Haut