Fermer / Cerrar / Close Informations Informaciones Télécharger / Telecargar
=67 Nican mitohua motenehua ynquenin oacico. ocatlaquico ynhuehuetque inmitohua Motenehua Teochichimeca Aztlan tlacaMexitin Chicomoztoca. yntlaltemoco. yntlanmaçehuaco ynnicanypan huey altepetl Ciudad Mexico Tenochtitlan. ytenyocan yma-chiyocan yn Tenochtli ymancan yn atlihtic yn quauhtli ynequetzayan ynquauhtli ypipitzcayan. ynquauhtli ynetomayan quauhtli ytlaquayan. ycohuatl yçomocayan yn michin ypatlanian. ynmatlatatl yntozpallatl yninepajuhyan ynatlatlayan. ynoncan ynihuiyotl machoco ± yntoltzallân ynacatzallân ynin namicoyan yninchiyelloyan nauhcânpa ynepapan tlaca. ynoncan acico motlallico ynmatlactlome yntin Teochichimeca yncococayotica motlallico ynico acico.

Yzcatqui nican humpehua nican mottaz nican ycuilicehtoc yncenca qualli yn cenca nezcalil tlahtolli ynitauhca ynipohualloca ynitlahtollo. yninelhuayo yni tepecho. yniuh peuhtica yniuh tzintitica yn motenehua huey altepetl Ciudad Mexico Tenochtitlan yatlihtic yntultzallan ynacatzallan. yhuan mitohua motenehua tolli ycoyocayan acatl yco yocayan ynan yta itzonteco mochiuhtica ynmochi yxquich yc nohuian altepetl. yn yncuic Nueva España. yniuh quitotiaque. yniuh quitlallitiaque. ynin tlaltol. yhuan otechmachiyotiliaque. texamapan ynhuehuetque yllamatque. catca yn tocihuan yntocolhuan ± yntachtônhuan yn tomintonhuan yn topiptonhuan yn tochichicahuan yniuhqui nenonotzal mochiuhtiuh. ynotechcahui cahuilitiaque. yn axcan tonnemi yn in techtiquiça auhayc polihuiza yc ylcahuiz. ynoquichihuaco ynoquitlallico yn intlillo yn intlapallo yn intenyo yn imitolloca. yn imilnamicoca. yn o compa titztihui ayc polihuiz ayc ylcahuiz nochipa ticpiezque in tehuantin yn titepilhuan yn titeyxhuihuan yn titete ycca totonhuan yn titemin totonhuan yn titepiptotonhuan ¾68 yn titechichicahuan. yn titletlapallohuan yn titeheçohuan quitotihui quitenehuatihui yhuan ynoc yollizque yn tlacatizque. yn Mexica. tepilhuan yn tenochca tepilhuan. auh ynin tlahtolli Tenochtitlan pielli. yn oncan omotlatocatillico ynizquintin yn huehueyntin. yn tlaçohuehuetque yn Tenochca teteuhctin yn Tenochca tlaltoque. Reyesme.

Auh yn Tlatilolco ayc ompa ticuililozque canel amo yn pial ± mochiuhtiuh auh yn inhuehue nenonotzaliz tlahtolli yn inhuehue nenonotzaliz amoxtla cuiloli Mexico ynotica huililotiaque. yn huel topial yn in tlahtolli. ynic notehuantin occeppa yn Topilhuan yn toxhuihuan yn teçohuan yn totlapallohuan yn totechcopa quicazque ynic mochipa noyehuantin quipiezque. tiquincahuilitiazque yniquac titomiquillizque oca yehualtin yn in tlahtolli huehuetque yn nican tictlallia yn antopilhuan nican anquittazque yhuan yn amixquichtin ynân Mexica. ynan Tenochca nican anquimatizque yniuh peuhticatqui ynoticteneuhque yn huey altepetl Ciudad Mexico Tenochtitlan yn atlihtic yn tultzallan yn acatzallan ynoncan otiolque otitlacatque yn tinochca. auh yn tictlallia yn in amoxtlacuilloli yeotiquitoque tlacpac cenca timie quintin yntipipiltin yn octocnopil tomacehual omochiuh yn achtopa axcan ynotopan acico. ynihiyotzin yni tlahtoltzin. yhuan yn huel nelli mellahuac ytlanextzin ynelli ± tt¨o Jesu Christo. ynelli ypiltzin Dios oyehuatlin nican tlami ynintlahtol huehuetque yn achtopa Christianosme catca yn achtomomachtianime pipiltin catca auh yn axcan ypan xihuitl de 1609 años. yenonehuatl Don Hernando =69 de Alvarado Teçoçomoc nixhuiuh yntlacat catca huey tlahtohuani Moteuhcçomatzin Xocoyotl. y nomo tlapiellico yno qui mopachilhuico huey altepetl nican Mexico Tenochtitlan. ytlaço ychpochtzin ytechoniquiz. yn tlacatl cihuapilli nomantzin ytocatzin Doña Fran¨ca de Moteuhcçoma. ynamictzin catca yntlacatl Don Diego de Alvarado Huanitzin niccauhtzin. notatzin. yehuatzitzin onechmochihuilique huel nipiltzin yn nican yeninotocatenehua. çano cel ynihuehue tlacahualli ynihuehue nenonotzalle ynocnechon mochicahuilia tt¨o Dios. yn axcan ypan Xihuitl omoteneuh ynic yenonehuatl nicneltilia nicchicahua ynintlahtol yninhuehue tenonotzaliz ynoqui tlallitiaque ynotecheahuilitiaque ± yntlacpac omoteneuhque ynhuehuetque yn Mexica pipiltin catca ynoquin mopolhui ynoquin mohuiquilli in tt¨o Dios. yntle ynoquîntotiaque yntle ynoqui tlallitiaque ynimama tlacuilolpan camochi mochiuh camochineltiliztli amo yztlacatiliztli amo çan quiyollohuique amo çan quipipicque yninhuehue tlahtol ynoqui tlallitiaque || auh ynic nonehuatl Don hernando de Alvarado Teçoçomoc. ynic niquintlaneltililia ynic niquin tlachicahuilia yn omoteneuhque huehuetque camo çanacame yn camac onican yn çanoiuhqui tlahtolli ynic nenehuilia ynic niquin namictilia ynin tlahtol yn omoteneuhque yno tlatecpantiaque huehuetque. ca ynehuatl nopial nixcoyan Nicpixtica cahuel yntlahtoltcin huel yn camacpatzinco. niccac oiuh quimitalhuitiaque. yn tlaço tlahtoque yntlaço pipiltin. yn omonemiltico yn yequin nican mohuica ynoquin mopolhui tt¨o Dios. yc mononotzinohuaya quimolhuitzinohuaya nepanol yniuh quimaticattca ± yniyollotzin yninhuehue nenonotzaltzin in tlaca tlahtoque Don Diego de Alvarado Huanitzin niccauhtzin Don Pedro tlacahuepantzin ¾70 notlatzin Don Diego de Sn¨ Francisco tehuetzquititzin. yhuan occequintin tlaçopipiltin yno niquin caquilli ynhuel mellahuac quimatia ÿn huehue menonotzaliztli. yn nican niccuic yn intlatlotzin. ynic axcan ycni tlaneltilia nicnamictia ynin tlahtol ynoccequintin ynaquique yntleyn totoca ynachto Christianosme momachtianime yn tlacpac omoteneuhque ynhuel cencaquimatia. yniuh yeonneciz yniuh oquitecpantiaque. ynehuatl axcan niquinneltililia. niquin chicahuilia ynin tlahtol. maiuh maco. ocaye yxquich ynic tamechonpehualtilia ynticneltilia yn ticchicahua huehue tlahtolli huel Xicca quican Xicanacan yn antepilhuan yn anteyxhuihuan. ynan Mexica ynan Tenochca. yhuan ymochintin yn çaço ac yehuantin. yn amotech ± quiçatihui yn yollizque. in nemitihui yn amo tlacamecayo huan yezque. {/¨¨¨/}

____________________________________________________________

tlahtol peuhcayotl

Aqui comiença la Chronica y Antiguedad de los Mexicanos.

± {/¨¨¨/} Yzcatqui nican ompehua yn Chronica Mexicayotl ynon can quitauhca teneuhtoc ynin tecoma ynin tlacatiliz. ynhuel yehuatl ynin tzintiliz pehualiz yhuan yninhuallaliz ynimecoliz. yn yehuantin. yniçan ypanin Nueva España motenehua omotecaco yhuan oquimacehuaco ymochi ynixquich yc huey. yehuatl. auh yhuan ynicotzintic ynicopeuh yniconelhuayohuac in huey Altepetl in Mexico Tenochtitlan. ca yn toca. Mexitin chichimeca Aztlan tlaca Chicomoztoca. auh yniquac ynipan cahuitl amohuelmolnamiqui yniquin quehma.

Auh cahuel yehuantzin ytlanequilitzintica. yncenquizca huecapan. hueytzintli teuht Dios Jesu Christo. ynic yehuantin hecozque huallazque. motecaquihui. onoquihui =71 ynixeliuhca yopan. yn cemanahuatl. auh ompa ytechcopa ynihuiccopa yn tonatiuh ycallaqui yampa ompa oncatca cecahuey ye yantli ynoncan onohuaya ± auh çan ye oncatqui yn axcan cahuipa yn amoçan quexquich yn amoçantlapohualli yn altepetl. yn oncan onoque in yehuantinin Macehualtin yniuh axcan motta yn miyeccan yne papantlallipan cemanahuac. auh yn tlapial catca quitlatlauhtiaya quiteomatia yn aquin quitocayotiaya. tetzahuitl huitzilopochtli. catlahtohuaya. quinnotzaya. yhuan oyntlanne oquin mocniuhtiaya. in yehuantin Azteca. ynic yehica ynixpolihuia. yniz quitzonxiquipilli in teyollia yn teanimazhuan yn quinhuicaya ompa mictlan auh ynipampa yn. ynic in pallehuillocayez. quimonequiltitzino yn cenquizca huey huecapan yn atlancatzintli yn atzonquizqui. yniteoyotzin Dios. ynic moxexellozque ininyeyan ynin netlaliayan ynic ye huallazque in ye nican omotecaco omo cecenmanaco ynepapan nohuiampa tlallipan. ynic yn panyez. ynpanhuallaz ynpan motlaliquiuh yn mellahuac ± tlanextli. yhuan ynic quinhualmatizque in yehuantin Españolesme ynic quinnemiliz cuepaquihui. yhuan ynic huel momaquixtizque yn in yollia. yni manimazhuan. yniuh quixiuhque yehuecauh ynyehuantin rroma tlaca. yhuan ynompatlaca españa yn Españolesme yn huelixquich ycomocenmanque ynipan cemanahuatl. Auh cayuhqui yn ynquenin yniuhqui macicama yn yehuatl yn tlacatecolotl yniquiuh yehuantin Mexicayezque in cenca machioque yezque ynic tlamamauhtizque. ymacaxozque yn yenican nohuian yhuan ynixquich ynamoçanquezqui tzonxiquipilli in teyollia in te animahuan. in quinhuicaz ompa mictlan ynin ¾72 ca Mexica. ynicconan ynin yeliz ynin tlamanitiliz. ynihu nican motocatoc tecpantoc.

Haut